23 november, 2023

Utredningen om Tinnis är klar

Aktuellt

Utredningen om Tinnis är klar

Nu är utredningen av Tinnis klar. Den visar att det mest fördelaktiga alternativet är att arbeta vidare med att skapa en badsjö med parkmiljö och bäck i dagen, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut från 2021. Utredningen visar samtidigt att en kulvertlösning skulle innebära stora förseningar och risker i samband med tillståndsprövningar.

 

Visionsbild över framtida utformning av Tinnis. Illustration: Tyréns arkitektbyrå

Det beräknas ta cirka sju år innan hela området är färdigställt, men under processens gång kommer det utvecklas etappvis. Målet är att till sommaren 2024 göra området mer välkomnande, bland annat genom att komplettera dagens utbud med aktivitetsmiljöer för mindre barn och ungdomar.

– Tinnis kommer att bli en jättefin plats för Linköpingsborna med bland annat en badsjö och rekreationsområde. Det känns bra att vi kan ge ett slutgiltigt besked kring områdets framtid. Nu sker inga fler utredningar, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Alternativet som S-M-styret går vidare med innebär att Tinnerbäcken leds i en kulvert under Hamngatan vilket gör att promenadstråket inte går ända ner till Stångån. Badanläggningen som ersätter badsjön kan bli cirka 5 500 kvadratmeter.

Utredningen som nu avslutats tillsattes 2022 då Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheten för en kulvert under mark till utomhusbadet Tinnis. Utredningen undersökte byggnation av maximal yta på badanläggningen, även kallad badsjön. Utredningen skulle också visa vilka konsekvenser byggnationen skulle få ekonomiskt, juridiskt och funktionellt.

Det händer nu praktiskt

– Nu har utredningen presenterats. Den har gett oss avgörande kunskap om juridiska, ekonomiska och funktionella förutsättningar. Nu behöver Tinnisområdet bli verklighet så fort som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden kommer inom kort att besluta om arbetet framåt, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det visar utredningen

Tre olika alternativ har utretts.

Alternativ A:
Tinnerbäcken går i dagen mellan Tinnis och nya simhallen Tinnerbäcksbadet. Ett promenadstråk sträcker sig från Stångån under Hamngatan upp till Emriks bro. Badanläggningen som ersätter badsjön kan bli cirka 5 500 kvadratmeter. Alternativet bidrar till en stärkt biologisk mångfald genom att fiskar, vattenlevande insekter och djur kan röra sig fritt förbi området. Den totala tiden för att förverkliga detta bedöms till cirka sex år

Alternativ B:
Alternativet har en kulvert för Tinnerbäckens vatten under utebadet Tinnis precis som dagens lösning, med skillnaden att den är dimensionerad för höga vattenflöden, så kallade hundraårsregn. Ett promenadstråk finns mellan Tinnis och nya simhallen men passerar inte Hamngatan. Badanläggningen som ersätter badsjön kan bli cirka 7 600 kvadratmeter. Alternativet bidrar inte till en stärkt biologisk mångfald. Den totala tiden för att förverkliga detta bedöms till cirka åtta år. Skillnaden i tid mot det första och tredje alternativet är i huvudsak beroende på tiden för tillstånd och risken för processer för överklaganden.

Alternativ C:
Alternativet som utretts liknar alternativ A med skillnaden att Tinnerbäcken leds i en kulvert under Hamngatan vilket gör att promenadstråket inte går ända ner till Stångån. Badanläggningen som ersätter badsjön kan bli cirka 5 500 kvadratmeter. Alternativet kan bidra till en stärkt biologisk mångfald beroende på hur passagen under Hamngatan utformas. Den totala tiden för att förverkliga detta bedöms till cirka sex år. 

Det är alternativ C som det politiska styret förespråkar.

Bakgrund om Tinnis

Kommunfullmäktige beslutade 2021 att Tinnis ska utvecklas med en ny badanläggning som ersättning för den befintliga badsjön. Under senare halvan av 2022 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda vilka konsekvenser en uppdaterad kulvertlösning genom Tinnisområdet skulle få ekonomiskt, juridiskt och funktionellt. Det handlar alltså bland annat om vad en sådan anläggning skulle kosta att bygga och driva, om olika juridiska aspekter med hänsyn till myndighetskrav på vattenanläggningar, detaljplaner med mera och hur det skulle påverka hanteringen av höga vattenflöden. För jämförelse har även alternativ med Tinnerbäcken i dagen genom området utretts eftersom det är den gällande lösningen, efter att detaljplanen för simhallen Tinnerbäcksbadet antogs 2017.