Engagera dig

Det finns flera sätt att engagera sig på som medlem i Moderaterna.

Partiorganisationen

Inom Moderaterna i Linköping finns det tre föreningar, indelade efter en geografisk avgränsning. Dessa tre föreningar har egen ordförande, styrelse och i vissa fall arbetsgrupper som bidrar till styrelsearbetet (t ex genom att planera kampanjer eller medlemsaktiviteter). Föreningarna samlas i sin tur under kretsstyrelsen, där även MSS, MK, MUF och MST är representerade.

Många börjar sitt engagemang i en föreningsstyrelse. Det lättaste sättet att börja sitt engagemang är att ta kontakt med din föreningsordförande och höra efter när nästa föreningsaktivitet är och vad det finns för möjligheter för dig att engagera dig i föreningen. Vi anordnar också löpande nymedlemskvällar som bjuds in till via mail (du kan också hålla utkik i vårt kalendarium). Vilka som är ordförande för vilka föreningar hittar du under fliken “Våra Politiker” och vilken förening du själv tillhör ser du om du loggar in på www.moderaterna.se

Förtroendevald

Vid orden engagemang kopplat till ett parti så är det just de förtroendevalda uppdragen som många kommer att tänka på. Att vara förtroendevald politiker kan se väldigt olika ut och ta olika mycket tid i anspråk. De allra flesta förtroendevalda är s k fritidspolitiker med ett eller ett par möten i månaden. Till dessa uppdrag hör ledamot/ersättare i kommunens och regionens nämnder, bolag, fullmäktige och kommunstyrelsen. Även nämndeman är ett förtroendeuppdrag.
De som har lite tyngre uppdrag omnämner vi ofta som deltidspolitker, vilka innehar uppdrag som kan ligga mellan 30 – 60 %. Till dessa hör ordförande och vice ordförande i nämnder och bolag.
Till sist har vi ett fåtal uppdrag som är på heltid, de som innehar dessa har titeln kommunalråd. Varje kommunalråd har ett specifikt ansvarsområde och är ofta även ordförande i en nämnd. 

Hur blir man då förtroendevald? De flesta uppdrag tillsätts inför början av en ny mandatperiod, efter att ett politiskt styre har bildats och posterna fördelats mellan partierna. Men, under mandatperiodens gång är det flera som av olika anledningar behöver avsäga sig sitt uppdrag. Då bereder kretsstyrelsen ett s k fyllnadsval för att föreslå en ny person på posten, som sedan kommunfullmäktigegruppen fastställer. När det finns en vakant post skickas det ut mail till alla medlemmar (som har en e-post registrerad) och det är fritt för alla medlemmar över 18 att söka uppdraget. 
Det är inget krav att vara aktiv i partiorganisationen för att bli vald till ett förtroendeuppdrag, men chanserna för att bli vald ökar om kretsstyrelsen har mött dig och fått en uppfattning om vem du är. Vi uppmuntrar därför till att dyka upp på medlemsaktiviteter om du planerar att söka ett förtroendeuppdrag!

Stödmedlem

Det går såklart även bra att vara passiv medlem om du sympatiserar med Moderaterna och vill stötta oss med ett medlemskap, men inte vill lägga tid på att engagera dig.