03 juli, 2024

Reviderade riktlinjer för uppföljning och kvalitet inom vård och äldreomsorg

Aktuellt

Reviderade riktlinjer för uppföljning och kvalitet inom vård och äldreomsorg

Vård- och äldreomsorgsnämnden i Linköpings kommun har antagit en ny riktlinje för uppföljning och kvalitet. Dokumentet, som kommer att vara giltigt tills vidare, har reviderats för att stärka och tydliggöra arbetssättet och ansvarsfördelningen inom nämndens verksamhetsområde.

Skärpt uppföljning efter nya kommunallagen

Revideringen av riktlinjen har sin grund i det nya uppdraget om skärpt uppföljning, som beslutades av vård- och äldreomsorgsnämnden tidigare i februari, poängterar vikten av detta arbete.

– Den nya riktlinjen är avgörande för att vi ska kunna säkerställa hög kvalitet i både kommunala och privata utförare av vård och omsorg. Genom att vi nu har en tydlig struktur och ansvarsfördelning kan vi bättre följa upp och säkerställa att våra invånare får den vård och omsorg de förtjänar säger Anita Jonasson Kroon (M), ledamot i vård- och äldreomsorgsnämnden. 

Bakgrund och syfte

Förändringarna i kommunallagen från 1 januari 2024 innebär att fullmäktige för varje mandatperiod måste anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av kommunala angelägenheter som utförs av privata aktörer. Programmet ska också tydliggöra hur allmänhetens insyn säkerställs. I enlighet med detta har vård- och äldreomsorgsnämnden utarbetat riktlinjen som nu antagits.

– Vi har haft en omfattande process för att säkerställa att riktlinjen inte bara uppfyller lagkraven utan också möter våra högt ställda krav på kvalitet och uppföljning. Det är viktigt att vi har en långsiktig strategi som kontinuerligt förbättrar våra verksamheter säger Anita Jonasson Kroon.

Framtida utmaningar och mål

Den nya riktlinjen för uppföljning och kvalitet är ett levande dokument som kommer att revideras och uppdateras vid behov för att möta framtida utmaningar och förändringar i lagstiftning och praxis.

Den nya riktlinjen visar på vård- och äldreomsorgsnämndens engagemang för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård och omsorg för alla kommuninvånare. Genom tydlig struktur, ansvarsfördelning och systematisk uppföljning kommer nämnden att kunna fortsätta utveckla verksamheten och möta de krav som ställs både idag och i framtiden.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med att förbättra och utveckla våra rutiner och processer. Vårt mål är att alltid ligga steget före och säkerställa att vården och omsorgen i Linköping håller högsta möjliga kvalitet, avslutar Anita Jonasson Kroon (M), ledamot i vård- och äldreomsorgsnämnden.