06 februari, 2024

Positivt bokslut men tuffa ekonomiska tider

Aktuellt

Positivt bokslut men tuffa ekonomiska tider

Linköpings kommuns resultat för 2023 visar plus 370 miljoner kronor, vilket är 510 miljoner kronor bättre än budgeterat. Flera av verksamheterna går dock med minussiffror. Det positiva resultatet beror bland annat på en uppgång på de finansiella marknaderna, realisationsvinster vid försäljning av placeringar samt ökade skatteintäkter.

Under 2024 beräknas många av Sveriges kommuner gå med underskott. Linköpings kommun har en stark ekonomi men det är tuffa tider som väntar med både ökade kostnader och ett osäkert inflationsläge. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen och möjligheten att nå balans igen. Linköpings kommun har en stark balansräkning och både kommunens och kommunkoncernens soliditet är hög i jämförelse med andra kommuner men kommunen har påverkats mycket av ökade pensionskostnader och under 2024 beräknas dessa stiga ytterligare.

– Det är ett tufft ekonomiskt läge i hela samhället, och oroväckande att delar som skola, äldreomsorg och socialt arbete går back i Linköping. Från politiken kommer vi behöva jobba hårt med att få ekonomin i balans, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

En av kommunens största långsiktiga utmaningar är att hantera de demografiska förändringarna, där färre barn innebär färre elever och minskningar av skolans budgetramar, samtidigt som fler äldre innebär ett ökat behov inom främst äldreomsorgen. En annan stor utmaning framöver är kommunens ökade investeringsbehov.

– Linköpings kommuns välskötta ekonomi gör att vi står väl rustade även under tuffare ekonomiska förhållanden, men det är viktigt att orka hålla i och följa budget även 2024 för att behålla kommunens starka ekonomiska ställning, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

För att kunna behålla Linköpings positiva ekonomi är god kostnadskontroll och hög budgetdisciplin av mycket stor vikt. Kommunen står inför flera utmaningar som kommer att ställa än högre krav på långsiktig planering, effektivisering och prioritering mellan verksamheter för att Linköpings kommun även fortsättningsvis har en ekonomi i balans.