03 april, 2024

Nytt externt klimatråd i Linköping

Aktuellt

Nytt externt klimatråd i kommunen

Linköpings kommuns klimatarbete kommer nu att granskas av externa forskare. Detta görs för att stödja kommunens strävan att nå de fastställda klimatmålen med avsikten att få ut maximal klimatnytta.

Det nya externa, självständiga klimatrådet, organiserat av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet, ska samordna granskningen av kommunens insatser mot klimatförändringar. Klimatrådets uppgift innebär att granska kommunens klimatarbete och föreslå strategier för att uppnå de fastställda klimatmålen.

Forskare från närområdet

De forskare som väljs gör det utifrån deras kompetens och relevans, med en preferens för dem som är lokalt förankrade, såsom från Linköpings universitet, SMHI eller VTI. Klimatrådet kommer årligen att bjuda in som gäster till passande politiska forum.

– Linköping är och ska fortsätta vara en klimat- och miljökommun i framkant! Därför vill vi ta vara på den expertis och kunskap som finns lokalt i Östergötland, hos Linköpings universitet, SMHI och VTI, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Fokus på klimat- och energiprogrammet

Klimatrådets arbete kommer främst att utgå från de prioriterade insatsområden som finns definierade i kommunens klimat- och energiprogram, vilka är följande:

  • Energi- och klimateffektiva bostäder, lokaler och verksamheter
    • Klimateffektiv bygg och anläggning
    • Hållbar mobilitet och resurseffektiva transporter
    • Proaktivt arbete för negativa utsläpp
    • Produktion och distribution av förnybar och robust el, värme och kyla

Klimatrådet kommer att förse politiken med en årlig skriftlig rapport som kommer att användas som en av referenserna vid budgetering och planering av verksamheten. Initialt kommer klimatrådets mandat att omfatta perioden 2024-2027, varefter det kommer att utvärderas. Vid periodens slut kommer även en slutrapport att presenteras.

Klimat- och energiprogram