23 april, 2024

Detta gäller vid eldning av trädgårdsavfall

Aktuellt

Detta gäller vid eldning av trädgårdsavfall

Den senaste veckan har eldning av trädgårdsavfall diskuterats varmt i flera olika medier. Anledningen till förvirringen är en ny lagstiftning i den nationella avfallsförordningen. Nu har Linköpings kommun gjort en tolkning av lagen.

Den nya lagstiftningen började gälla 1 januari 2024 och grundar sig i ett EU-direktiv om att trädgårdsavfall ska tas omhand på bästa sätt för att minska påverkan på miljö och klimat. Många kommuner har upplevt lagtexten som otydlig och därför gjort olika tolkningar om vad den faktiskt innebär i praktiken.

Hur tolkar Linköpings kommun den nya lagstiftningen?

I Linköpings kommuns lokala avfallsföreskrifter framgår det att torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas, förutsatt att det inte medför olägenhet för omgivningen eller bryter mot andra föreskrifter eller beslut.

Regeringen har informerat om att det under de kommande månaderna ska tas fram förtydliganden gällande den nya lagstiftningen då den väckt många frågor runtom i landet. Linköpings kommun avvaktar därför med att eventuellt uppdatera reglerna kring eldning av trädgårdsavfall.

Kommunens bedömning är att de lokala avfallsföreskrifterna fortfarande gäller och att det därmed inte är förbjudet att elda trädgårdsavfall så länge som kraven i föreskrifterna följs.

Behöver jag dispens för min majbrasa?

Snart är Valborg här och därmed också majbrasorna, kommunen har därför fått in många frågor om den nya lagen påverkar denna typ av brasor. Här är kommunens hållning att majbrasor kräver dispens, någonting man lätt ansöker om på webben. 

Läs mer och ladda ned blanketter för dispens:

Elda utomhus