10 april, 2024

Den moderatledda regeringen ökar trycket i bekämpningen av bidragsbrott

Aktuellt

Välfärden ska inte vara en bankomat för kriminella och terrorfinansiering

Våra skattepengar ska gå till det gemensamma. Men varje år betalas uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara bidragsbrott. Det ska vi sätta stopp för.

Varje år betalas uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara bidragsbrott.Brottsligheten kan kopplas till olika former av organiserad brottslighet, inklusive våldsbejakande extremism. Flera fall har också påvisats där olika former av brottslighet inom socialförsäkringen har ansetts utgöra ett hot mot rikets säkerhet, främst i form av en källa för terrorfinansiering. Det är stötande och i förlängningen ett hot mot den svenska välfärden eftersom det urholkar legitimiteten för våra socialförsäkringar.

Angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter bedöms vara några av de allvarligaste hoten mot samhället från den organiserade brottsligheten. Människor som gör rätt för sig måste kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för och inte hamnar i händerna på kriminella. Medborgarnas förtroende för Försäkringskassan är centralt, inte minst för personer som har stora och återkommande behov av ersättning.

Moderaterna är fast beslutna att strypa den kriminella ekonomin. Och den moderatledda regeringen arbetar för fler verktyg för att öka trycket och komma åt kriminaliteten. Därför har regeringen tillsatt en utredning som ska titta på tre saker.

  • För det första ett sanktionssystem som innebär att den som angett oriktiga uppgifter för att få ta del av socialförsäkringen kan få betala en sanktionsavgift.
  • För det andra en bidragsspärr vilket innebär att den enskilde under en viss tid är förhindrad att få olika ekonomiska förmåner och stöd från det allmänna.
  • Den tredje delen i uppdraget handlar om att ge förslag på att Försäkringskassan får brottsbekämpande befogenheter och förutsättningar att utreda bidragsbrott.

 

Moderaterna har tidigare berättat om kvalificering till välfärden för att öka drivkrafterna till arbete. Idag har äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje berättat om nästa steg som är diskvalificering från välfärden för att stoppa bidragsbrottsligheten. Välfärden ska gå till den som behöver den, den ska inte vara en bankomat för kriminella och terrorfinansiering. Reaktionen från samhället måste bli snabbare och hårdare för den som begår bidragsbrott. En diskvalificering från välfärden genom en bidragsspärr är en tydlig signal från samhället att det inte är acceptabelt att missbruka välfärdssystemen och förtroendet dessa bygger på.