Ansvar och Ledarskap

I Moderaternas Linköping ges människor möjligheten att själva utforma sitt liv och förväntas också ta ansvar för sin livssituation.Oavsett om boendet är i staden eller på landsbygden ska det finnas goda möjligheter att leva ett gott och självständigt liv. Detta åstadkommerpolitiken främst genom att inte stå i vägen för den enskilda och genom att sträcka […]

Ett tryggt Linköping

I Moderaternas Linköping finns ingen plats för kriminella gäng, skjutningar och ungdomsrån. Linköping, som många andra städer, har drabbats hårt av de kriminella gängen med skjutningar och mord som följd. För oss moderater finns ingen annan fråga som just nu är viktigare att prioritera. Inga Linköpingsbor ska behöva känna oro och rädsla över att röra […]

Med omsorg om Linköpings invånare

Vi vill se ett Linköping som värnar om sina medborgare, oavsett ålder. Ohälsa kan drabba alla, såväl gamla som unga. Vi vill se tidiga insatser till den som behöver. För att möta äldres behov vill vi öka närvaron av kuratorer på våra äldreboenden så att psykisk ohälsa fångas upp i tid. I takt med att […]

En trygg skola för framtiden

En trygg skolmiljö är en förutsättning för lärande. Vi vill att Linköpings skolor ska präglas av lugn och studiero där alla elever får en riktig chans att klara sin skolgång. Att klara av att gå ut gymnasiet med godkända betyg är det bästa skyddet mot utanförskap. Då krävs att lärare får vara lärare och att […]

Utanförskap och integration

Allt för många linköpingsbor lever i utanförskap och bidragsberoende. Sveriges integrationspolitik har inte utformats för att ge människor det bästa stödet för att bli en del av vårt gemensamma samhälle, lära sig tillräckligt bra svenska och komma in på arbetsmarknaden. Vi moderater vill se en reformering av integrationspolitiken med tydligare krav på att lära sig […]

Näringsliv och Kompetensförsörjning

I Linköping ska det föras en politik som främjar företagande, det ska vara lätt och attraktivt att driva företag i Linköping. För företagaren ska det vara enkelt att få kontakt med kommunen, en väg in. Där ska företagen mötas av tjänstepersoner som är insatta i företagens villkor och kan lotsa rätt. Det ska var lika […]

Ett växande Linköping

Linköping ska vara en attraktiv kommun. För att det ska ske måste kommunen hela tiden ligga i framkant i utvecklingen. Tillsammans med fastighetsägare och företag vill vi utveckla framtidens stadskärna till en attraktiv plats där människor vill bo, arbeta och umgås. Vi behöver hela tiden arbeta med att göra kommunen tillgänglig för olika trafikslag. Linköping […]

Ett hållbart Linköping

Linköping ska vara en kommun i framkant inom energi-, klimat- och miljöarbetet. Ett hållbart samhällsbygge är komplext och det krävs att kommunen hela tiden arbetar aktivt med det. Alla beslut som kommunen tar behöver vara väl genomtänkta och hållbara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Detta förhållningssätt behöver genomsyra alla kommunens verksamheter. Vi vill värna åkermarken […]

Kultur och Fritid

Vi vill satsa på ett Linköping med ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv. Kulturen och idrotten har stor betydelse för medborgarnas hälsa och välbefinnande samt för Linköpings attraktionskraft nu och för framtiden. När Linköping växer ska kulturen, idrotten och fritidslivet ges utrymme i planeringen. Alla barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter att utöva sin […]

En sjukvård utan köer

Vårdköerna har ökat kraftigt de senaste åren. Det måste gå snabbare att få rätt vård i rätt tid. Iförlängningen handlar det om en patientsäkerhetsrisk om vård inte kan ges i tid. Vi välkomnar allaaktörer som vill och kan bidra till en bättre välfärd, där du som patient ges flera valmöjligheter. Vibehöver fler, inte färre, som […]