11 juni, 2024

Nytt medborgarlöfte om att öka tryggheten i Skäggetorp

Aktuellt

Nytt medborgarlöfte om att öka tryggheten i Skäggetorp

Linköpings kommun har tillsammans med 16 samverkansparter tagit fram ett lokalt medborgarlöfte om att tillsammans utveckla Skäggetorp med ambitionen att det inte längre ska klassas som ett särskilt utsatt område.

I Skäggetorp finns ett stort engagemang från fastighetsägare, civilsamhälle och näringsliv att bidra i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. I syfte att samordna de insatser som bedrivs i området och identifiera åtgärder som saknas eller behöver öka har kommunen initierat en platssamverkan där ett stort antal aktörer med koppling till och rådighet över området ingår. Genom arbetet med platssamverkan har en gemensam lägesbild tagits fram. Lägesbilden innehåller flera positiva förutsättningar för området och ett antal utmaningar som flera samhällsaktörer har möjlighet att påverka på olika sätt. Dessa har formulerats i ett lokalt medborgarlöfte där samtliga aktörer lovar att fortsätta delta i och gemensamt utveckla platssamverkan i Skäggetorp. 

– Att Skäggetorp är ett utsatt område är inte bara ett problem för Skäggetorpsborna, utan för hela Linköping. Förbättras situationen i Skäggetorp ökar tryggheten och sammanhållningen i hela kommunen, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Syftet med ett lokalt medborgarlöfte i Skäggetorp är att på ett strukturerat sätt arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande över tid och löpande informera boende och besökare i området om vad som görs. Inriktningen för arbetet kommer att ligga på att öka trygghet och trivsel för boende och besökare, arbeta gemensamt för att invånare ska känna ökad tillit till samhället och för att rekryteringen av barn och unga till kriminalitet ska minska.

– I Skäggetorp finns det många aktörer och individer som bedriver ett viktigt arbete för att utveckla och öka tryggheten i området. Att vi nu går samman innebär att vi kan samordna alla insatser och rikta dem där vi tror att de behövs allra mest, nämligen mot att skapa en ökad tillit till samhället och att stoppa rekryteringen av barn och unga till kriminalitet, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens vice ordförande.  

De aktörer som ingår i det lokala medborgarlöftet är Linköpings kommun, Polisen, Svenska kyrkan, Islamiska förbundet i Linköping, RF-SISU, Hemgårdarnas bollklubb, Linköpings ungdomsförening, Aktivitetshuset Taekwondo, Stångåstaden, Willhem, Victoriahem, Lejonfastigheter, ABF, Jobcom, Östergötlands stadsmission, Världens mammor, Röda korset, IKEA och I-huset.

Vi ser ett stort intresse från väldigt många aktörer att engagera sig i att utveckla Skäggetorp i framförallt det förebyggande arbetet. Att göra det tillsammans är en framgångsfaktor som vi ska fortsätta bygga på för att göra Skäggetorp till en plats som är både säkrare och tryggare att bo och verka i, säger Ann-Christine Rehnström, chef lokalpolisområde Linköping.

Det lokala medborgarlöftet kommer att gälla mellan augusti 2024 och december 2025 och kommer att följas upp och redovisas tre gånger per år. Resultaten kommer bland annat att kommuniceras via sociala medier och på kommunens hemsida. 

Beslut om medborgarlöftet tas av kommunstyrelsen den 11 juni. 

 

Läs medborgarlöftet här: Medborgarlöfte_Linköpings-kommun_2024