25 juni, 2024

Linköping och Örebro skapar nya möjligheter tillsammans

Aktuellt

Linköping och Örebro skapar nya möjligheter tillsammans

Det står nu klart att Linköpings och Örebros gemensamma territoriella strategi för hållbar urban utveckling, är en av Tillväxtverkets tolv prioriterade strategier. En prioriterad strategi gör det möjligt att söka medel från Regionalfonden, vilket öppnar upp för att ytterligare stärka städernas hållbara utveckling.

Linköping och Örebro kan nu ansöka om medel från Regionalfonden för att genomföra insatser och projekt som påskyndar en grön och digital omställning. Målet med insatserna är att utveckla, testa, skala upp och implementera hållbara lösningar.

Precis som de flesta andra städer, står Linköping och Örebro inför en rad olika komplexa samhällsutmaningar. Dessa inkluderar klimatförändringar, segregation och förändrade geopolitiska förutsättningar. För att möta dessa utmaningar behövs en samlad strategi som inte bara fokuserar på lösningar inom respektive kommun, utan också på ett djupare samarbete.

– Linköping står inför sin största stadsomvandling i modern tid. För att bygga framtidens hållbara stad måste vi göra det i samverkan med näringsliv, akademi och civilsamhälle. Vi behöver också vara beredda att testa och utveckla nya lösningar tillsammans, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Den territoriella strategin och det strategiska samarbetet mellan Linköping och Örebro innebär ett lyft för den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbara och robusta utvecklingen av städerna.

– Genom samverkan, innovation och digitalisering moderniseras även arbetssätten som rustar oss för de komplexa samhällsutmaningarna vi står inför. På det viset skapas nu tillsammans ett stadsbyggande som på bästa möjliga sätt skapar förutsättningar för goda livsmiljöer för våra invånare, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Om Regionalfonden:

Regionalfonden för hållbar urban utveckling stödjer projekt som främjar ekonomisk tillväxt, social inkludering och miljömässig hållbarhet. Fonden möjliggör för städer och regioner att genomföra strategier och projekt som bidrar till långsiktig hållbar utveckling.