21 februari, 2024

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år

Aktuellt

Lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd på tio år

Under flera år har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd sjunkit i Linköping. Januari 2024 var antalet utbetalningshushåll 616 stycken färre än i januari 2021. I januari 2024 erhöll 2087 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är det lägsta antalet på åtminstone 10 år. Även det långvariga ekonomiska biståndet fortsätter att minska. Under hela 2023 har trenden varit nedåtgående. Januari 2024 var det 287 färre långvariga hushåll jämfört med januari 2023.

Ekonomiskt bistånd beviljas till individer och familjer som inte kan försörja sig själva. Biståndet kombineras alltid med arbetsmarknadsinsatser med målet att bli självförsörjande så snabbt som möjligt genom till exempel jobb eller studier. Att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd är lågt innebär lägre kostnader för Linköpings kommun.

– Grunden till detta fantastiska resultat är införandet av Heltidsaktiveringen, våra dedikerade medarbetare och fullt fokus från politiken. Verkligen glädjande att det ger ett så bra resultat men mest glädjande är det för alla de familjer som nu är i egen försörjning, säger Fredrik Lundén (M), ordförande för arbetsmarknadsnämnden.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i Linköpings kommun har fortsatt att minska under 2023 och i januari 2024 uppnåddes lägsta nivån på tio år. Under 2023 minskade även antalet individer i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd. Stort fokus kommer även fortsatt läggas på att utveckla Arena Arbetsmarknad, men även att utveckla stärkande och inkluderande aktiviteter för de individer som har behov av än mer anpassat stöd för att nå egen försörjning. Parallellt med minskningen inom ekonomiskt bistånd har antalet individer som anvisas till Arena Arbetsmarknad, med syfte att delta i kommunens arbetsmarknadsinsatser, ökat under 2023. Detta ses som ett direkt resultat av införandet av Heltidsaktiveringen, där alla individer som beviljas ekonomiskt bistånd i Linköpings kommun och bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande är skyldiga att delta i arbetslik aktivitet och kompletterande insatser.

– Jag är otroligt glad över de resultat vi ser! Framförallt för de individer som nu är självständiga med egen försörjning men även utifrån att vi nu ser resultat av det långsiktiga arbete som hela organisationen arbetat med de senaste åren, säger Mikaela Schullström, integrations- och arbetsmarknadsdirektör.

Heltidsaktiveringen
Inom Linköpings kommun arbetar vi enligt processen och arbetssättet Heltidsaktivering för att på ett effektivt sätt kunna stödja individer med behov av ekonomiskt bistånd till egen försörjning och självständighet. Heltidsaktiveringen består av två delar: Arena arbetsmarknad och Stärkande och inkluderande aktiviteter.

Läs mer: https://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/heltidsaktivering/