Så hanterar vi dina
person­uppgifter

Så hanterar vi dina personuppgifter

EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ger dig som medlem eller intressent rätt till information om behandling av dina personuppgifter.

1. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Moderaterna Linköping med org. nummer: 822001-0071 och postadress Bielkegatan 1, 582 21 LINKÖPING, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när vi hanterar dem för egna ändamål. För viss behandling är Moderata Samlingspartiet Riksorganisationen och Moderaterna Linköping gemensamt personuppgiftsansvariga, (gemensamt nedan ”Moderaterna Linköping”, ”vi”, ”oss” och ”vår” om inte annat särskilt anges). 

Avseende behandling av personuppgifter i samband med användning av intranät eller Moderaternas interna app (Mappen) lämnas ytterligare information i samband med sådan användning.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter (vilka beskrivs nedan under avsnitt 7 under rubriken ”Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter”) är du välkommen att kontakta oss Moderaterna Linköping på linkopingskretsen@moderaterna.se Du kan även ringa oss på 013-31 50 45 eller skicka ett brev adresserat till Dataskyddsombud, Bielkegatan 1, 582 21 LINKÖPING.

2. Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi inom Moderaterna Linköping  vill vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I detta avsnitt 2 ser du en översikt över vår behandling. I avsnitt 4 ”Vad ska personuppgifterna användas till?” nedan hittar du mer detaljerad information om våra ändamål med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt vilken den lagliga grunden för behandlingen är. Du kan även läsa om hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Medlemskap i Moderaterna Linköping, uppgifter om politisk åsikt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att de uppgifter vi behandlar om dig som rör nuvarande eller tidigare förbundstillhörighet, föreningstillhörighet, förtroendeuppdrag eller information om annan regelbunden kontakt med oss i Moderaterna Linköping utgör uppgifter om politisk åsikt vilket är särskilt känsliga personuppgifter. Sådan behandling sker av oss med stöd av att detta är inom ramen för berättigad verksamhet hos en förening med politiskt syfte. Vi kommer dock inte att lämna ut dina uppgifter för självständig behandling av tredje man som inte verkar inom ramen för Moderaternas verksamhet utan att du gett oss ditt samtycke till sådant utlämnande.

Övriga personuppgifter för administrering av medlemskap. Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter som lämnas i samband med registrering av medlemskap eller inom ramen för sådant medlemskap. Utöver de personuppgifter som en medlem lämnar till oss inhämtar vi information, som direkt eller indirekt kan hänföras till medlemmen, från Statens personadressregister (SPAR).

Intressenter. Vi behandlar i vissa fall personuppgifter, främst kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om personer som inte är eller ännu har blivit medlemmar men som lämnat sådana uppgifter till oss eller annars visat intresse för partiets verksamhet eller deltagit i partiets verksamhet (exempelvis genom deltagande vid våra arrangemang eller möten).

Nyhetsbrev. Vi behandlar uppgifter om namn samt e-postadress som lämnas i samband med anmälan om prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Gåvogivare. Vi behandlar våra gåvogivares personuppgifter, såsom uppgifter om bidragsgivarens identitet, vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek.

3. Om din skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter till Moderaterna Linköping och följderna av att dina personuppgifter inte lämnas

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att du som medlem, prenumerant på våra nyhetsbrev eller såsom gåvogivare lämnar dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter kan det komma att inverka på vår möjlighet att registrera dig som medlem, administrera medlemsförhållandet, förse dig med information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet samt tillsätta förtroendeuppdrag. I den mån du lämnar en gåva som överstiger 0,05 prisbasbelopp får vi enligt lag inte ta emot gåvan om du inte anger dina personuppgifter så att du som gåvogivare kan identifieras.

4. Vad ska personuppgifterna användas till?

Ändamål: Upprätthålla en god medlems- och registervård

Vilka behandlingar utför vi?

Registrering av medlemskap
Årsavisering av medlemsavgift
Verifiering av aktivt medlemskap
Adressuppdatering mot SPAR
Inloggning till intranät

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För- och efternamn
Adressuppgifter
Personnummer
Förbundstillhörighet
Föreningstillhörighet

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Under den tid du är aktiv betalande medlem eller registrerad medlem. Som registrerad medlem räknas den som inte betalat medlemsavgift men genom annat aktivt handlande uttryckt önskemål om att vara medlem. Vi avregistrerar medlemmars personuppgifter i samband med avregistrering av medlemskap eller om utträde begärs. I syfte att säkerställa att uteslutna medlemmar inte kan återinträda sparar vi sådana uppgifter till dess beslut om uteslutning hävts.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Behandlingen av kontaktuppgifter är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig). Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig. Behandling av uppgifter om förbundstillhörighet och föreningstillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte.

Ändamål: Administration av förtroendeuppdrag

Vilka behandlingar utför vi?

Nomineringsprocesser
Antagande av förtroendeuppdrag

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För- och efternamn
Adressuppgifter
Personnummer
Förbundstillhörighet
Föreningstillhörighet

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Uppgifter om visst förtroendeuppdrag i partiet sparas för arkivändamål. Personuppgifter hanteras i övrigt i enlighet med regler för medlemskapet (se pkt 4).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Behandling av uppgifter om förtroendeuppdrag, förbundstillhörighet och föreningstillhörighet sker med stöd av att sådan behandling sker inom ramen för en berättigad verksamhet med lämpliga skyddsåtgärder hos en förening med politiskt syfte. Behandlingen av kontaktuppgifter och tidigare aktiviteter (i den mån de inte avser uppgifter om politisk åsikt) sker med stöd av att sådan behandling är nödvändig för att administrera medlemsförhållandet i enlighet med våra stadgar (avtalet med dig). Behandling av personnummer är motiverad med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig.

Ändamål: Kontakt med medlemmar och andra intressenter

Vilka behandlingar utför vi?

Utskick av information, insamlingsbrev, kallelser och Moderata Samlingspartiets tidning

Utskick av elektroniska nyhetsbrev
Marknadsföring i annonsnätverk och sociala kanaler, baserat på ditt besök på de av våra webbsidor som använder denna funktionalitet (så som Facebooks pixel och Googles re-marketing).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För- och efternamn
Adressuppgifter
E-postadress (nyhetsbrev)
id-nummer/cookies/
ip-adresser från respektive annons- och social plattform

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Kontaktuppgifter till medlemmar behandlas under den tid du är aktiv eller registrerad medlem i partiet. Prenumeranter på elektroniska nyhetsbrev kan när som helst avsluta sin prenumeration på nyhetsbrevet via en länk längst ned i våra utskick. Vi raderar personuppgifterna vid sådan avanmälan. För marknadsföring i annonsnätverk och sociala kanaler sparas data enligt respektive nätverks inställningar, normalt sett upp till ett år, eller kortare om du själv i inställningar väljer att avanmäla dig.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet. För annonsering i annonsnätverk och sociala kanaler baserat på ditt besök på de av våra webbsidor som använder denna funktionalitet är ditt medgivande den lagliga grunden. Detta genom att du själv behöver godkänna att behandlingen påbörjas.

Ändamål: Anordning av arrangemang och möten

Vilka behandlingar utför vi?

Upprättande av inbjudan
Förteckning av deltagare
Notering av specialkost
Upprättande av mötesprotokoll

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För- och efternamn
Adressuppgifter
E-postadress
Namnteckning
Föreningstillhörighet (om tillämpligt)
Förbundstillhörighet (om tillämpligt)
Kostönskemål
Fotografier (om tillämpligt)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter om dig som deltagare i möten och arrangemang sparas i ett (1) år för administrativa ändamål. Ekonomiska uppgifter om ditt deltagande sparas i sju (7) år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna förse dig med information om partiets politiska och organisatoriska verksamhet och administrera ditt deltagande på aktuellt möte eller arrangemang.

Ändamål: Framtagande av statistik och rapporter

Vilka behandlingar utför vi?

Framtagande av statistik och rapporter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För- och efternamn
Adressuppgifter
Personnummer
Förbundstillhörighet
Föreningstillhörighet

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För statistikändamål och rapporter ur Medlemssystemet sparas uppgifter enligt samma regler som för medlemskapet (se pkt 4).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Behandling sker med stöd av att behandlingen är nödvändig för statistiska ändamål av allmänt intresse.

Ändamål: Trygga allmänhetens insyn i hur det Moderaterna Linköping har finansierat sin verksamhet – registrering av gåvogivare

Vilka behandlingar utför vi?

Upprättande av förteckning av gåvogivare och intäktsredovisning.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För- och efternamn
Folkbokföringsadress
E-postadress
Personnummer
Mobiltelefonnummer
Gåvoinformation

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Så länge som det är nödvändigt för att fullgöra Moderaterna Linköpings rättsliga förpliktelse enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier, vilket är sju (7) år i enlighet med bokföringslagen (1999:1078).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Behandling sker med stöd av att det är nödvändigt för att fullgöra Moderaterna Linköping rättsliga förpliktelse enligt lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier.

5. Så hanterar vi cookies

Moderaterna Linköping använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användarupplevelsen, optimering av webbplatsen och ibland för reklam. Du kan läsa mer om cookies i cookiepolicyn.

6. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling till Moderaterna Linköpings IT-leverantörer såsom system- och driftleverantörer samt till förbund, partikretsar och partiföreningar, i vissa fall även utanför Sverige. Detta för att kunna administrera ditt medlemskap eller begäran om information eller för att i övrigt kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Uppgifter om gåva kommer att lämnas ut till Kammarkollegiet enligt lag.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Våra leverantörer behandlar som huvudregel endast sina medlemmars, prenumeranters, gåvogivares och intressenters personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta Moderaterna Linköping enligt kontaktuppgifter, se sida 4.

8. Din rätt till insyn och rätt att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags eller organisations hantering av personuppgifter.

9. Kontakta oss

Ansökan eller begäran om att utöva dina rättigheter enligt ovan skickas till:

linkopingskretsen@moderaterna.se eller Attn: Medlemsadministrationen, Moderaterna Linköping, Bielkegatan 1. Box 582 21 Linköping. 013-31 50 45

Du är även alltid välkommen att kontakta oss på Moderaterna Linköping.