Med omsorg om Linköpings invånare

Vi vill se ett Linköping som värnar om sina medborgare, oavsett ålder. Ohälsa kan drabba alla, såväl gamla som unga. Vi vill se tidiga insatser till den som behöver. För att möta äldres behov vill vi öka närvaron av kuratorer på våra äldreboenden så att psykisk ohälsa fångas upp i tid.

I takt med att vi lever allt längre ökar behovet av mer specialiserad vård. Vi vill skapa fler boendeplatser för personer med demenssjukdom. För att göra det satsar vi mer på kompetensutveckling för personalen så att fler kan arbeta med den målgruppen.

Vi moderater står upp för rätten till valmöjlighet inom omsorgen. Att kunna välja bort en utförare, oavsett om den är i kommunal eller privat regi. Då måste vi också se till att ha korta köer och snabb handläggning av inkomna ansökningar.

För att möta sociala och psykologiska problem hos våra ungdomar måste kommunens olika delar samarbeta mer. I synnerhet skolan och socialtjänsten behöver bli mer samspelta för att rätt insatser ska kunna sättas in i rätt tid. Vi vill fortsätta att utveckla och stärka det samverkansarbete som pågår för att de barn som har svårigheter ska få bästa möjliga chans till en bra start i livet.

Hedersförtryck hör inte hemma i Sverige och i Linköping. Alla människor har rätt till ett fritt liv. Vi vill bekämpa alla former av hedersförtryck och kommunen ska alltid agera utifrån en princip om nolltolerans. Vi behöver arbeta med detta inom kommunens alla olika delar, främst inom skolan och kommunens fritidsaktiviteter, men också i samverkan med föreningar och andra aktörer.