Kultur och Fritid

Vi vill satsa på ett Linköping med ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv. Kulturen och idrotten har stor betydelse för medborgarnas hälsa och välbefinnande samt för Linköpings attraktionskraft nu och för framtiden. När Linköping växer ska kulturen, idrotten och fritidslivet ges utrymme i planeringen.

Alla barn och unga ska ges likvärdiga möjligheter att utöva sin idrott. Dessutom vill vi satsa på trygga och säkra miljöer för utövande av spontanidrott. Vi vill prioritera bygget av en multihall på Stångebro och bygga ändamålsenliga fullstora idrottshallar och anläggningar där det finns behov.

Det framtida stödet till idrottsföreningar kräver nytänkande. Allt färre personer väljer att engagera sig i organiserad form i idrottsföreningar. Inom de socioekonomiskt utsatta områdena saknas det ibland goda förutsättningar för ett kontinuerligt idrottande bland ungdomarna. Det kommunala stödet bygger framförallt på föreningsbidrag med vissa organisatoriska förutsättningar för mottagande av stöd. Det riskerar att inte minst drabba områden i kommunen där befolkningen inte har samma erfarenhet eller kunnighet i föreningsverksamhet. Då måste kommunen våga tänka nytt och fundera på hur man bäst kan bidra till möjlighet till idrottsutövande och meningsfull fritidsverksamhet för inte minst ungdomar.

Friluftsmuseet Gamla Linköping är idag ett välbesökt besöksmål. Många Linköpingsbor besöker dock Gamla Linköping aldrig eller sällan. Vi vill fortsätta utveckla Gamla Linköping med syftet att göra besöksmålet mer attraktivt och levande med ett brett utbud av kulturupplevelser med god tillgänglighet som lockar såväl linköpingsbor som turister.

Vi vill värna om Kulturskolan och ser gärna en fortsatt spridning av verksamheten till olika ytterområden i kommunen med utnyttjande av befintliga lokaler. Kulturskolan bidrar redan idag till integrationsarbetet.

Förebyggande fritidsverksamhet är viktigt för att unga ska ha meningsfulla aktiviteter för att undvika att de lockas till kriminella miljöer. Verksamheten behöver ses över och bli mera aktivitetsstyrd (i likhet med LinGo-konceptet). Vi vill se en utvecklingsplan för fritidsgårdarna som omfattar även Ung Puls, lokalfrågor och områdesbehov. Ung Puls verksamhet ska också delas upp i åldersgrupper.

För oss moderater är det viktigt att demokratisäkra kommunens föreningsbidrag. Vi vill se en noggrannare genomlysning av föreningsbidragen och är emot generella bidrag utan krav till studieförbund och etniska föreningar.