Ett hållbart Linköping

Linköping ska vara en kommun i framkant inom energi-, klimat- och miljöarbetet. Ett hållbart samhällsbygge är komplext och det krävs att kommunen hela tiden arbetar aktivt med det. Alla beslut som kommunen tar behöver vara väl genomtänkta och hållbara både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Detta förhållningssätt behöver genomsyra alla kommunens verksamheter.

Vi vill värna åkermarken och skogsbruket i Linköpings kommun. I kommunen hittar vi några av Sveriges bästa jordbruksmarker. I en alltmer osäker omvärld behöver vi trygga livsmedelsförsörjningen. Jordbruket i Östergötland är i världsklass men behöver ha goda förutsättningar för att fortsätta vara det. Vi vill undvika att ta jordbruksmark i anspråk vid utbyggnad av staden och prioritera närodlade produkter i kommunens verksamheter.

Vi vill att kommunen bidrar mer för att skydda våra pollinerande insektsarter. Genom satsningar i den egna markskötseln kan vi få fler blommande växter som hjälper till att upprätthålla förutsättningar för bin och andra pollinerare.

En fungerande cirkulär ekonomi kommer vara nödvändigt för att skapa ett mer hållbart samhälle. Då måste förutsättningarna för återbruk och återvinning vara goda. Vi vill förbättra tillgängligheten till våra återvinningscentraler, både för medborgare och företag.

Ny teknik skapar nya förutsättningar för klimat- och hållbarhetsarbetet. Genom att använda maskininlärning och artificiell intelligens inom områden som exempelvis trafikplanering kan vi få bättre och mer miljömässigt hållbara resultat. Vi vill att Linköping ska ligga i framkant när det kommer till innovativa tekniska lösningar för att få positiva miljövinster i kommunen.