En trygg skola för framtiden

En trygg skolmiljö är en förutsättning för lärande. Vi vill att Linköpings skolor ska präglas av lugn och studiero där alla elever får en riktig chans att klara sin skolgång. Att klara av att gå ut gymnasiet med godkända betyg är det bästa skyddet mot utanförskap. Då krävs att lärare får vara lärare och att det finns bra funktioner som avlastar dem. Vi vill utvidga och permanenta den satsning på heltidsmentorer som Moderaterna varit med och drivit under den nuvarande mandatperioden. En mycket framgångsrik satsning för både elever och lärare som behöver bli en permanent del av arbetssättet i Linköpings skolor.

Skolan ska vara fri från hot, våld och alla former av hedersförtryck. Skolgången ska genomsyras av tydliga förväntningar på alla elever. Samtidigt måste samverkan mellan skolan och andra aktörer som polisen, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin stärkas. Alla delar inom skolan behöver ha förmåga att möta elever med olika bakgrunder och kunna jobba förebyggande.

Vi vill se fler satsningar riktade mot de yngre eleverna, främst beträffande språkutveckling. Linköpings förskolor och lågstadier ska hålla hög kvalitet. Vi ser ett behov av att jobba ännu mera med utvecklingen av språkutvecklande arbetssätt inom i synnerhet förskolan. Ett barn som får en god språklig förmåga tidigt har större möjligheter att klara av sin skolgång. Särskilt barn till utlandsfödda föräldrar behöver extra stöd för att säkerställa att de lär sig språket korrekt och i den takt som behövs.

Linköping ska vara en kommun där det finns både incitament och möjligheter för den som står utanför arbetsmarknaden att göra sig mer anställningsbar och uppnå egen försörjning. Vi vill att fler elever får möjlighet att tidigt i livet lära sig mer om entreprenörskap och företagande. Därför vill vi att möjligheten till Ung Företagsamhet erbjuds till fler elever och på fler gymnasieprogram än idag.

Elevhälsan behöver vara både tillgänglig och effektiv. Vi ser ett behov av att stärka elevhälsans förmåga att möta och vinna förtroende hos alla typer av elever. Den psykiska ohälsan hos unga fortsätter att vara ett problem och det finns ett stort behov av att jobba mer förebyggande. I synnerhet när det gäller att möta HBTQ+-elever ser vi att elevhälsans förmåga behöver förstärkas.