En sjukvård utan köer

Vårdköerna har ökat kraftigt de senaste åren. Det måste gå snabbare att få rätt vård i rätt tid. I
förlängningen handlar det om en patientsäkerhetsrisk om vård inte kan ges i tid. Vi välkomnar alla
aktörer som vill och kan bidra till en bättre välfärd, där du som patient ges flera valmöjligheter. Vi
behöver fler, inte färre, som kan vara med och kapa vårdköerna.

Köerna till BUP är alldeles för långa i Östergötland, vilket skapar stort lidande för barn och unga i
behov av vård – men också för hela familjen. Vi vill korta köerna till BUP genom att bl.a. utbilda fler
psykologer och tillåta fler aktörer erbjuda barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Barn och unga ska få en
första bedömning och behandling inom 30 dagar.

Var tionde minut får en person i Sverige ta emot en cancerdiagnos. Bara den som själv har fått cancer
kan nog fullt ut relatera till de starka känslor av oro och ångest som diagnosen leder till. Här krävs ett
fokuserat arbete där ledtider mellan diagnos och behandling kortas. Vårdgarantin för cancerpatienter
ska på sikt stärkas och vi vill satsa på bättre rehabilitering under och efter cancersjukdom.

De allra flesta har sin första vårdkontakt med primärvården, det är därför extra viktigt att det är enkelt
att komma i kontakt med sin vårdcentral. Den som har ett behov av ett besök, fysiskt eller digitalt, ska
kunna få det inom tre dagar. Vi vill öka den andel av hälso- och sjukvårdens resurser som går till
vårdcentralerna. På så sätt avlastas även andra delar av hälso- och sjukvården.

Medarbetarna är regionens viktigaste resurs och nyckeln till en väl fungerande hälso- och sjukvård.
Det är av stor vikt att arbetsmiljön blir bättre, liksom att det finns goda möjligheter att göra karriär och
få en bra löneutveckling. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
med möjlighet till återhämtning. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande får aldrig tummas på.

Det ska löna sig att vidareutbilda sig och höja sin kompetens och sitt kunnande inom vården, därför
vill vi utveckla olika typer av karriärstegar ytterligare. För att långsiktigt få en bra bemanning inom
vården måste det finnas möjligheter att göra karriär och få en bra vidareutbildning samt löneutveckling
inom sitt yrke på den klinik eller vårdcentral som man arbetar på. Fler sjuksköterskor och
undersköterskor ska ges möjligheten till betalda specialistutbildningar på arbetstid inom områden där behov finns.